Головна > Delphi, Програмування > WIA в Delphi. Частина 3. Список пристроїв, параметри пристрою

WIA в Delphi. Частина 3. Список пристроїв, параметри пристрою

В цій статті дізнаємось як отримати список пристроїв та налаштувати їх параметри перед скануванням. Головним об’єктом, призначеним для цього є

Device

Активне з’єднання з пристроєм. За допомогою цього об’єкту виконується Безпосередня робота та налаштування параметрів пристрою, читання його технічних характеристик.

Незмінювані властивості пристрою, такі як назва, виробник, інформація щодо драйверів, портів, розташування і тому подібне міститься к колекції Device.Properties.

Змінювані властивості, наприклад, роздільна здатність, кольорова схема, межі сканування, формат даних тощо, містяться в іншій колекції – Device.Items.

DeviceManager

Об’єкт керує пристроями обробки зображень, підключеними до комп’ютера. Містить властивість DeviceInfos, об’єкт, за допомогою якого відбувається підключення до конкретного пристрою для налаштування, роботи та отримання інформації.

DeviceInfos

Колекція всіх пристроїв обробки зображень, підключених до цього комп’ютера.

Count

Кількість пристроїв.

Item

Пристрій у вигляді об’єкту Device.

DeviceInfo

Описує деякі властивості пристрою (идентифікатор, тип) та містить єдиний метод Connect.

Connect

Встановлює з’єднання з пристроєм. Метод повертає об’єкт Device.

Приклад роботи із списком пристроїв:


var
 lCommonDialog: ICommonDialog;
 lDeviceManager: IDeviceManager;
 lDevice: IDevice;
 di: Integer;
 di_v: OLEVariant;
...
lCommonDialog := CoCommonDialog.Create;
lDeviceManager := CoDeviceManager.Create;
if (lDeviceManager <> nil) and (lDeviceManager.DeviceInfos.Count > 0) then
 // Індекси пристроїв починаються з 1, а не з 0!
 for di := 1 to lDeviceManager.DeviceInfos.Count do
 begin
  di_v := di;
  // підключення до пристрою
  lDevice := lDeviceManager.DeviceInfos.Item[di_v].Connect;
	if lDevice <> nil then
	begin
	 // підключення відбулося вдало
	end;
 end;

Property

Об’єкт, що містить певну властивість.

IsReadOnly

Вказує, що значення властивості доступне лише для читання.

Name

Назва властивості.

type_

Тип властивості:

UnsupportedPropertyType Значення властивості не підтримується
BooleanPropertyType Boolean
BytePropertyType Byte
IntegerPropertyType Integer
UnsignedIntegerPropertyType Cardinal
LongPropertyType Int64
UnsignedLongPropertyType UInt64
ErrorCodePropertyType Int64, код помилки
LargeIntegerPropertyType Int64
UnsignedLargeIntegerPropertyType UInt64
SinglePropertyType Single
DoublePropertyType Double
CurrencyPropertyType Currency
DatePropertyType TDateTime
FileTimePropertyType TDateTime
ClassIDPropertyType String
StringPropertyType String
ObjectPropertyType Значенням властивості є об'єкт
HandlePropertyType Integer (THandle)
VariantPropertyType Variant

Типи, описані як VectorOf... є массивами значень відповідного типу, наприклад, VectorOfBytesPropertyType – масив значень типу Byte.

PropertyID

Ідентифікатор властивості. Число, одне і те саме для однотипних властивостей різних пристроїв.

Get_Value

Функція, що отримує значення властивості.

Item

Об’єкт майже аналогічний об’єкту Property і містить аналогічні властивості.

ItemID

Ідентифікатор елементу.

Приклад читання властивостей пристроїв:


var
 lCommonDialog: ICommonDialog;
 lDeviceManager: IDeviceManager;
 lDevice: IDevice;
 lProperties: IProperties;
 lItems: IItems;
 di, propi: Integer;
 di_v, propi_v: OLEVariant;
 PropType: TVarType;
 PropName: WideString;
 PropValue: OleVariant;
 PropID: Integer;
...
Memo1.Clear;
lCommonDialog := CoCommonDialog.Create;
lDeviceManager := CoDeviceManager.Create;
if (lDeviceManager <> nil) and (lDeviceManager.DeviceInfos.Count > 0) then
 for di := 1 to lDeviceManager.DeviceInfos.Count do
 begin
  di_v := di;
  // підключення до пристрою
	Memo1.Lines.Add('Device #' + IntToStr(di));
  lDevice := lDeviceManager.DeviceInfos.Item[di_v].Connect;
	if lDevice <> nil then
	begin
	 // Незмінювані властивості
	 Memo1.Lines.Add('Properties');
   lProperties := lDevice.Properties;
	 if (lProperties <> nil) and (lProperties.Count > 0) then
	  for propi := 1 to lProperties.Count do
		begin
	   propi_v := propi;
		 // назва
     PropName := lProperties.Item[propi_v].Name;
		 // значення
     PropValue := lProperties.Item[propi_v].Get_Value;
		 // фактичний тип значення властивості
     PropType := PropValue;
		 // ID
     PropID := lProperties.Item[propi_v].PropertyID;
		 // відображення властивості
     Memo1.Lines.Add(Format('[%d] (%s) %s = %s', [PropID, VarTypeToStr(PropType), PropName, VarToStr(PropValue)]));
	  end;
	 // Змінювані властивості
	 Memo1.Lines.Add('Items');
	 lItems := lDevice.Items;
   if (lItems <> nil) and (lItems.Count > 0) and (lItems.Item[1].Properties.Count > 0) then
    for devpi := 1 to lItems.Item[1].Properties.Count do
    begin
     propi_v := propi;
		 // назва
     PropName := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Name;
		 // значення
     PropValue := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Get_Value;
		 // фактичний тип значення властивості
		 PropType := VarType(PropValue);
		 // ID
     PropID := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].PropertyID;
		 // відображення властивості
     Memo1.Lines.Add(Format('[%d] (%s) %s = %s', [PropID, VarTypeToStr(PropType), PropName, VarToStr(PropValue)]));
    end;
	end;
 end;

Функції VarTypeToStr та VarToStr доступні в файлі varutls.pas.

Діапазони та списки значень

Об’єкт Property містить також інші властивості, які дозволяють отримати інформацію не тільки щодо конкретного значення, а й щодо діапазону можливих значень властивості чи їх переліку. Таким чином, наприклад, можна дізнатися які саме кольорові схеми підтримує пристрій чи який діапазон його роздільної здатності.

SubType

Підтип власності:

UnspecifiedSubType Властивість не має підтипу
RangeSubType Властивість приймає діапазон значень від SubTypeMin до SubTypeMax в кроках SubTypeStep
ListSubType Властивість приймає одне зі списку значень, перерахованих у SubTypeValues
FlagSubType Значення у вигляді переліку бітів (прапорців), вказане у SubTypeValues


SubTypeDefault

Значення властивості за замовчуванням.

Приклад відображення значень властивостей з діапазонами і списками:


var
 lCommonDialog: ICommonDialog;
 lDeviceManager: IDeviceManager;
 lDevice: IDevice;
 lProperties: IProperties;
 lItems: IItems;
 di, propi, li: Integer;
 di_v, propi_v, li_v: OLEVariant;
 PropType: TVarType;
 PropName: WideString;
 PropValue, SubPropValue: OleVariant;
 PropID: Integer;
 PropSubType: WiaSubType;
 psp_min, psp_max, psp_step: Integer;
...
Memo1.Clear;
lCommonDialog := CoCommonDialog.Create;
lDeviceManager := CoDeviceManager.Create;
if (lDeviceManager <> nil) and (lDeviceManager.DeviceInfos.Count > 0) then
 for di := 1 to lDeviceManager.DeviceInfos.Count do
 begin
  di_v := di;
  // підключення до пристрою
	Memo1.Lines.Add('Device #' + IntToStr(di));
  lDevice := lDeviceManager.DeviceInfos.Item[di_v].Connect;
	if lDevice <> nil then
	begin
	 // Незмінювані властивості
	 Memo1.Lines.Add('Properties');
   lProperties := lDevice.Properties;
	 if (lProperties <> nil) and (lProperties.Count > 0) then
	  for propi := 1 to lProperties.Count do
		begin
	   propi_v := propi;
		 // назва
     PropName := lProperties.Item[propi_v].Name;
		 // значення
     PropValue := lProperties.Item[propi_v].Get_Value;
		 // фактичний тип значення властивості
     PropType := PropValue;
		 // ID
     PropID := lProperties.Item[propi_v].PropertyID;
		 // відображення властивості
     Memo1.Lines.Add(Format('[%d] (%s) %s = %s', [PropID, VarTypeToStr(PropType), PropName, VarToStr(PropValue)]));
	  end;
	 // Змінювані властивості
	 Memo1.Lines.Add('Items');
	 lItems := lDevice.Items;
   if (lItems <> nil) and (lItems.Count > 0) and (lItems.Item[1].Properties.Count > 0) then
    for devpi := 1 to lItems.Item[1].Properties.Count do
    begin
     propi_v := propi;
		 // назва
     PropName := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Name;
		 // значення
     PropValue := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Get_Value;
		 // фактичний тип значення властивості
		 PropType := VarType(PropValue);
		 // ID
     PropID := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].PropertyID;
		 // підтип
		 PropSubType := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubType;
		 // відображення властивості
     Memo1.Lines.Add(Format('[%d] (%s) %s = %s', [PropID, VarTypeToStr(PropType), PropName, VarToStr(PropValue)]));

     // підтип
     case PropSubType of
      // діапазон значень
      RangeSubType:
      begin
       psp_min := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeMin;
       psp_max := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeMax;
       psp_step := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeStep;
			 // відображення діапазону та кроку
       Memo1.Lines.Add(Format('[range] %d - %d (%d)', [psp_min, psp_max, psp_step]));
      end;
      // список значень
      ListSubType:
       if lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeValues.Count > 0 then
       begin
        Memo1.Lines.Add('[list]');
        for li := 1 to lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeValues.Count do
        begin
         v_li := li;
         SubPropValue := lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].SubTypeValues.Get_Item(li_v);
				 // відображення списку
         Memo1.Lines.Add(VarToStr(SubPropValue));
        end;
       end;
     end;
    end;
	end;
 end;

Зміна значень властивостей здійснюється за допомогою методу Set_Value, якому передається змінна типу OleVariant із встановленим необхідним значенням.

Наприклад, так можна встановити роздільну здатність для пристрою:


const
 WIA_DPS_HORIZONTAL_RESOLUTION = 6147; // PropertyID
 WIA_DPS_VERTICAL_RESOLUTION = 6148; // PropertyID
var
 RVal: OleVariant;
...
RVal := 300;
if lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].PropertyID = WIA_DPS_HORIZONTAL_RESOLUTION then
 lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Set_Value(RVal);
if lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].PropertyID = WIA_DPS_VERTICAL_RESOLUTION then
 lItems.Item[1].Properties.Item[propi_v].Set_Value(RVal);

Delphi, Програмування , , , , , , , ,

 1. Ще немає коментарів.
 1. Немає ще трекбеків.
Вам потрібно увійти, для коментування